Eurofondy

Spoločnosť Promont, s.r.o. sa v júni 2014 stala podpisom Zmluvy o NFP so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt: Inováciou technológie k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti Promont, s.r.o.

Spoločnosť Promont, s.r.o., s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zakúpení a spustení do prevádzky novej inovatívnej technológie, ktorá bude prispievať k  inovácii procesu otryskávania oceľového materiálu

Spoločnosť Promont, s.r.o. sa v júni 2017 stala podpisom Zmluvy o NFP so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt: Inovácia výrobného procesu spoločnosti Promont, s.r.o.

Zmluva Tomi-Weld Zmluva Tomi-Weld

Zmluva Tomi-Weld Zmluva Tomi-Weld – Dodatok č. 1

Spoločnosť Promont, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 78/2020-2060-2230-V992, ktorý spočíva v zmene výrobného a organizačného procesu spoločnosti prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií v troch operáciách výrobného cyklu a jednej časti organizačnej štruktúry